תקנון בחינות 2023-2024

תקנון בחינות 2023-2024

 • תקנון בחינות פרונטאלי כללי

הנוהל המפורט להלן, בא להבהיר את הכללים המקובלים לגבי הבחינות

נוהל זה מחייב את המורים והסטודנטים,

בתחילת הקורס, המורה אחראי להבהיר בסילבוס לסטודנטים מה הם יעדי ההוראה והדרישות לגבי הקורס אותו הוא מלמד כולל דרישת נוכחות, בחנים, עבודות, מבחנים, וכו’, והמשמעויות הנובעות ממילוי חלקי של דרישות הקורס .

המורה יקבע בתחילת הקורס בסילבוס, את מרכיבי הציון הסופי, את משקלם ואת התנאים לשקלולם. אם יערכו בחנים, יודיע המורה מראש על סוג הבחנים ומועדם. 

הקלות במבחנים  

 1. סטודנטים המבקשים הקלות במבחנים עליהם להציג אישורים מקצועיים לפני תקופת המבחנים ולקבל אישור על ההקלה ע”י ספיר קטיע או מעיין מנדלסון, רכזות הלימודים.
 2. הקראות: על סטודנט שקיבל זכאות להקראה לשלוח מייל לספיר קטיעי או מעיין מנדלסון – רכזות הלימודים ולציין את המבחנים שבהם ירצה לממש את זכאותו. על סטודנט ליידע את הרכזת עד שלושה שבועות לפני המבחנים הנ”ל.

תנאים להשתתפות סטודנט בבחינה:

 1. הסטודנט רשום לקורס באורביט.
 2. הסטודנט עמד בכל המטלות הנדרשות על פי תיאור הקורס, כפי שהוצג ע”י המורה.
 3. הסטודנט הסדיר את שכר הלימוד.
 4. הסטודנט עמד בדרישות הנוכחות של הקורס.
 5. היעדר פסיקה משמעתית המונעת השתתפות בבחינה.

סטודנט שלא עמד בתנאים המזכים להשתתפות בבחינה ולמרות זאת ניגש לבחינה, ציונו בקורס לא יוכר ולא ייחשב, כל עוד לא מולאו כל התנאים לעיל.

שאלון הבחינה:

 1. מורה הקורס אחראי להכנת שאלון הבחינה. תוכן הבחינה חייב להיות תואם את תכני הקורס ועל פי ההנחיות שפורסמו בדרישות הקורס, בכל מקרה שיותר חומר עזר לשימוש בבחינה, באחריות מורה הקורס להודיע על כך לסטודנטים מראש.
 2. תערכנה בחינות בשני מועדים (א’ וב’). סטודנט שנבחן בשני מועדים במקצוע מסוים – ציון הבחינה האחרונה יהיה הציון הקובע בשקלול הציון הסופי, ויבטל כל ציון קודם .
 3. הרישום למועדי ב’ הוא אוטומטי עבור הסטודנטים שלא ניגשו למועד א’ או לא קיבלו ציון עובר במועד א’ (ציון עובר עבור מבחן מצוין בסילבוס הקורס אליו נבחנים).
 4. סימון תשובות בדף תשובות המצורף חייב להיות בעט כהה (שחור או כחול), סימון מלא של העיגול. רק דף זה נבדק, דף השאלות לא נבדק כלל ולכן חשוב לעשות את המילוי באופן נכון. 

מועדים מיוחדים:

 1. סטודנט שנעדר מבחינה במועד אחד או בשני המועדים מהסיבות המפורטות להלן, יהא רשאי לבקש לגשת לבחינה במועד מיוחד, לאחר שיציג אישורים מתאימים לסיבת היעדרות. את הבקשה יש להגיש למנהל הסטודנטים , לא יאוחר משבועיים לאחר תום מועד הבחינה .
 2. מורה אינו יכול לתאם מועד מיוחד למבחן עם תלמיד, גם לא לפני המועד הקיים בלוח המבחנים. כל סטודנט הזכאי למועד מיוחד, יש להפנות לספיר קטיעי או מעיין מנדלסון – רכזות הלימודים.
 3. מועד מיוחד שאינו נובע מסיבה מזכה, יהיה בתשלום של 200 ש”ח. את התשלום למועד המיוחד יש להסדיר עד יומיים לפני המבחן. סטודנט שלא יסדיר את התשלום מראש לא יהיה זכאי לגשת למועד זה.
 4. אין התחייבות לנוכחות של מרצה במועדים המיוחדים.
 1. להלן הסיבות המזכות הגשת בקשה למועד מיוחד:

      א. מבחן אחר שמתקיים באותו יום או ביום הצמוד לו

      ב. שירות מילואים

      ג. אשפוז בבית חולים

      ד. אבל (שבעה ימים לקרבה ראשונה)

      ה. חגים ומועדים דתיים

      ו. יום חתונת הסטודנט

      ז. חופשת לידה

      ח. בידוד – לאחר הגשת אישור ממשרד הבריאות 

 1. בכל מקרה אחר, רשאי הסטודנט לפנות למנהל הסטודנטים בבקשה לאישור בחינה במועד מיוחד. הבקשה תועבר לראש  מנהל הסטודנטים, שתודיע על החלטתה בתוך 7 ימים.
 2. מובהר שלסטודנט יש זכות לגשת לשני מועדי בחינה בלבד, אלא אם סוכם אחרת מול ראש תחום הלימודים. 

היעדרות בשל אירוע מזכה

סטודנט שנעדר מבחינה בגין אירוע מזכה, זכאי להגיש בקשה להבחן במועד מיוחד, לפי המקרים הבאים:

 1. סטודנטית לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדרה מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת הילד למשמורת, זכאית להגיש בקשה להבחן במועד מיוחד. זכות זאת קיימת גם לגבי סטודנט המשמש כהורה יחידני שאימץ או קיבל ילד למשמורת.
 2. סטודנט, בן זוג של יולדת, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי להגשת בקשה למועד מיוחד.
 3. במקרים של אשפוז ואבל רשאי הסטודנט להעדר מכל בחינה שתתקיים בתחום של 3 ימים לאחר תום האשפוז/אבל.

כללי התנהגות בבחינה:

 1. חל איסור על הכנסת כל חומר לבחינה, למעט זה שהותר במפורש ע”י המורה וצוין ע”ג טופס הבחינה.
 2. אין להעתיק. במידה וסטודנט ייחשד או ייתפס בהעתקה עניינו ייבדק במירב החומרה. למשגיח/ה יש את הסמכות להעביר סטודנט מקום בזמן המבחן או להפעיל את שיקול דעתו בזמן המבחן במידה והוא חושד בהתנהלות לא-תקינה מצד הסטודנט.
 3. נבחן שנכנס לחדר הבחינה, קיבל את הטופס והחליט שלא לכתוב אותה, ציונו בבחינה יהיה “0” והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה.
 4. אין לצאת מחדר הבחינה במהלך החצי שעה הראשונה והאחרונה מזמן הבחינה.
 5. אסור לנבחן לשוחח בזמן הבחינה, או לעזוב את מקומו ללא קבלת רשות.
 6. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון על יד המחברת.

7. לא תותר כניסת סטודנט לחדר הבחינה בחלוף רבע השעה הראשונה של הבחינה, במידה וסטודנט הגיע באיחור לבחינה, יש לעבור במנהל הסטודנטים לפני הכניסה לבחינה.

 1. בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברות הבחינה ביחד עם טופס השאלות ודפי הטיוטה באם עשה בהם שימוש.
 2. הסטודנט רשאי לאכול בזמן הבחינה, אוכל “יבש” (אגוזים, תמרים וכו’- לא מרעיש).  
 3. אין להיכנס לחדר הבחינה עם כלבים או עם תינוקות. 

11. בטרם תחילת הבחינה, יש להניח את התיק האישי, הטלפון ושעונים חכמים ליד הבוחנת.

 1. ניתן לקבל את טופס המבחן לאחר שמפקידים רק את תעודת הזהות / תעודת סטודנט / רישיון נהיגה אצל הבוחנת.
 2. נבחן שינהג בניגוד לכללים הנ”ל ולהוראות נוהל סדרי בחינות, צפוי להפסקת בחינתו ע”י המשגיח ו/או להעמדה לדין משמעתי.

 ציונים

 1. יפורסמו תוך 10 ימי לימודים ממועד הבחינה (בכל מועדי הבחינה) ולפחות 4 ימים ( 96 שעות) לפני בחינת מועד ב’ באותו הקורס. באם ציון הבחינה לא יפורסם עד 4 ימים (96 שעות) לפני בחינת מועד ב’ באותו הקורס, יהיה זכאי הסטודנט לגשת לבחינת מועד ב’ ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים.
 2. במידה והסטודנט נכשל במועד א’, יהיה חייב לגשת למועד ב’. במידה ונכשל בשני המועדים, יהיה עליו לפנות לראש תחום הסטודנטים ולבחון את האפשרויות העומדות בפניו.

ערעורים

 1. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה. לשם כך יאופשר לו לעיין במחברת הבחינה. במבחן מרובה ברירות , הסטודנט רשאי לנמק בערעור את התשובה שבחר; הערעור יתבסס על בדיקה חוזרת של הבחינה בלבד. ייקבעו מועדי חשיפה קבועים אשר יפורסמו לפני תקופת הבחינות.ניתן לערער על הבחינה עד שבועיים מיום פרסום הציונים.  
 2. סטודנט יגיש את ערעורו המנומק לאחר עיון בבחינה. סטודנט המערער על הציון, יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס בערעורו. לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.הערעור ייכתב בנוכחות המשגיח/ה במועדי צפיית המבחנים (ראו התייחסות נפרדת לעניין זה).
 3. תשובה על ערעור המורה חייב להגיב על הערעור תוך 4 ימים (ימי עבודה) מהמועד האחרון להגשת הערעורים ולא יאוחר מיומיים 
  (48 שעות) לפני מועד ב’. אם החליט המורה לשנות/לא לשנות את ציונו של הסטודנט, יציין מה הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי. באם תשובה על הערעור לא תוחזר עד יומיים ( 48 שעות) לפני בחינת מועד ב’ באותו הקורס, יהיה זכאי הסטודנט לגשת לבחינת מועד ב’ ולבחור את הציון הגבוה מבין שני המועדים . נמנעה מסטודנט זכות הערעור בהתאם לנוהל זה, יהיה זכאי להבחן במועד נוסף ולבחור את הציון הגבוה מבין השניים.

צפייה במבחנים

 1. במהלך תקופת המבחנים, ניתן יהיה לצפות במבחנים דרך רכזת הלימודים בכל יום בין השעות 10.00-15.00. 
 2. במהלך הצפייה במבחנים, לא ניתן לצלם או להוציא כל חומר מהכיתה.
 3. סטודנטים שיהיו מעוניינים לערער על המבחן, יוכלו במעמד זה לבקש טפסי ערעור ולמלא אותם בנוכחות רכזת הלימודים. הטפסים יועברו למרצים ויטופלו בהתאם לנוהל הערעורים.
 4. המבחנים נמצאים פיזית בקמפוס לצפייה – עד חודש בלבד מסיום תקופת המבחנים. 

תקנון בחינות מקוונות

 *לתשומת ליבך, תקנון זה מהווה תוספת לתקנון הקיים.

 1. כל התנאים החלים על בחינות פרונטאליות ועל הערעור עליהן יחולו בשינויים המחויבים גם על הבחינות המקוונות, למעט סעיפים שיש להם הסדר מפורש אחר. בכל מקרה של סתירה או חילוקי דעות תכריע החלטת הקמפוס.

מהלך המבחן:

 1. על התלמיד להיכנס לאתר הקורס הרלוונטי באמצעים המקוונים עד 48 שעות לפני תחילת המבחן ולבצע בדיקת מוכנות והדרכה ממוחשבת, בהתאם להנחיות באתר המבחן.
 2. שעת תחילת המבחן מפורסמת במערכת האורביט לייב והמבחן יתחיל בדיוק בשעה זו. מרגע הכניסה למבחן יוצג שעון המציג את הזמן הנותר עד לסיום המבחן.. המבחן ייסגר באופן אוטומטי, בתום הזמן המוקצב.
 1. איחור: תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-15 דקות, לא יורשה להיבחן בה.
 1. מענה על שאלות ע”י מורה בזמן בחינה מקוונת יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות, כפי שיוגדר מראש ובהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות ההוראה:
 2. פורום כתיבת שאלות מיועד היופיע כלינק באתר הקורס של המבחן, ובו התלמיד/ה אינו/ה חשופ/ה לשאלות של תלמידים/ות אחרים/ות.
 3. קישור לשיחת וידאו ביוניקו בו המורה רשאי/ת לאפשר כניסה לתלמיד/ה אחד/ת כל פעם, ובזמן השיחה התלמיד/ה מחויב/ת להפעיל מצלמת אינטרנט ורמקול.

טוהר הבחינות:

 1. ביצוע המבחן באופן פרטני ואישי בלבד (ללא נוכחות תלמידים אחרים המבצעים את המבחן בסביבת התלמיד, גם אם אלו מבצעים זאת בחדר אחר, וללא ייצוג של אדם אחר המבצע את המבחן במקום התלמיד/ה).
 2. איסור יצירת תקשורת מכל סוג שהיא (בע”פ או טכנולוגית) בזמן ביצוע המבחן עם אף גורם. התקשורת היחידה המותרת היא כתיבת שאלות למורה בזמן המבחן בפורום המיועד לכך.
 3. איסור שימוש בחומרי לימוד פתוחים, מודפסים או ממוחשבים, למעט במקרים בהם הוראות המבחן מאפשרות זאת באופן מפורש.

ועדת משמעת:

 1. קמפוס ברושים עושה שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים לזיהוי העתקה או הפרה של סעיפי משמעת בבחינות המקוונות. בכל מקרה של חשד להעתקה, יחשב הדבר כהפרת משמעת והתלמיד יוזמן לבירור ולטיפול.
 2. הועדה רשאית להתכנס גם באמצעות תוכנת וידאו.
 1. מענה על בעיות טכניות בזמן הבחינה יתבצע באמצעות צ’אט ייעודי.  הצ’אט יופיע מרגע הכניסה למבחן, והוא מיועד לסיוע טכני בלבד.
 1. הקלות בבחינות המקוונות:
 2. ההקלה היחידה שיכולה להתבצע בזמן הבחינה המקוונת היא תוספת זמן, שכמו בבחינה פרונטאלית מהווה 25% תוספת זמן מהסך הכולל של הבחינה. באחריות התלמיד/ה לוודא במנהל הסטודנטים שההקלה מוזנת עבורו/ה, ולאחר מכן הקלה זו תופיע בכל בחינה של התלמיד/ה באופן אוטומטי. אין צורך לבדוק זאת בנפרד לפני כל בחינה.
 3.  תלמיד/ה הזכאי/ת להקלה של הקראה, יהיה/תהיה זכאי/ת להיעזר באדם קרוב (שאינ/ה סטודנט/ית המבצע/ת את הבחינה!) בסיוע בהקראת הבחינה או תרגומה, כאשר הקמפוס אינו לוקח על כך אחריות. 

בהצלחה!

Call Now Button דילוג לתוכן