צרו איתנו קשר

שם:  
מייל:    
טלפון:  
 

תקנונים

הבוחרים במסלול רפואה סינית זכאים ללימודי מקצוע מגע לבחירתם במסגרת שכה"ל לשנה הראשונה. המשך לימודי מקצוע המגע לשנים המתקדמות כרוך ביום לימודים נוסף ובתוספת שכ"ל.

תקנון  קמפוס ברושים המועדון לספורט באוניברסיטת ת"א
 


 

תקנון מלא קמפוס ברושים 

המועדון לספורט באוניברסיטת ת"א


מידע כללי:

1.      נוהלי רישום וקבלה:

א.      הקבלה לבית הספר מותנית בעמידה בקריטריונים המוגדרים להלן:

-          מבחן התאמה

-          ראיון אישי

-          תעודת בגרות
וכן עמידה בקריטריונים היעודיים למגמות ולחוגי הלימוד השונים.

ב.       על המועמדים להסדיר את תשלום שכר הלימוד בטרם תחילת הלימודים. ללא הסדרת שכר לימוד לא יתאפשר שיבוץ למערכת שעות. התשלום מתבצע בהתאם להסדרים שנקבעו. תשלום בהמחאות מחייב השארת פרטי כרטיס אשראי.   

תוכנית לימודים ומערכת שעות:

-          קמפוס ברושים רשאי לשנות את תוכנית הלימודים, התעודות הניתנות  והיקף השעות הנלמדות בכל מסלול בהתאם לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.

-          כמו כן, רשאי קמפוס ברושים לבצע שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצים הנובעים מהיקף הסטודנטים הנרשמים בפועל ו/או אילוצי מרצים.

                                 - הבוחרים במסלול רפואה סינית זכאים ללימודי מקצוע מגע לבחירתם במסגרת שכה"ל לשנה הראשונה. המשך  לימודי מקצוע המגע לשנים המתקדמות כרוך ביום לימודים נוסף ובתוספת שכ"ל.
 
                                 - 2.      הכרה בלימודים קודמים:

בוגרי תכניות לימוד שונות המעוניינים בהכרה בלימודיהם הקודמים, יגישו את המסמכים המתאימים למזכירות האקדמית טרם ההרשמה. הפניות תתקבלנה בכתב בלבד ויכללו את הסילבוס, תעודות ההסמכה וכל מסמך אחר כפי שיידרש על ידי מזכירות ביה"ס. ביה"ס רשאי לחייב את המועמד בבחינות מקדימות בגין קורסים שנלמדו במוסד אחר כתנאי להכרה. 

3.      סטודנט/ית- הגדרה:

            כסטודנט ייחשב מי שהתקבל ללימודים ע"י הגורמים המוסמכים לכך בבית הספר ו/או        הורשה להמשיך את לימודיו עפ"י כללי בית הספר והמגמה או החוג בו הוא לומד ועמד    בדרישות האקדמיות ללימודיו, כולל הסדר שכר הלימוד.

            סטודנט/ית על תנאי: ייחשב כמי שאינו עומד בהגדרת סטודנט מן המניין וכמי שהמשך לימודיו         מותנה בהחלטת הגורמים הממונים בבית הספר.

            תקופת התנאי הנה לשנת לימודים אקדמית אחת.

 4.      פניות סטודנטים:

ראש מנהל סטודנטים עומד לרשות הסטודנטים לפניות בכל נושא אקדמי. ניתן לתאם שיחה אישית או לפניות בכתב. הטיפול בפניות ייעשה תוך תיאום עם הסגל האקדמי והמנהלי בהתאם לצורך.

4.1 ראש מינהל סטודנטים: עומד לרשות הסטודנטים בכל נושא אישי ובתיאום פגישה מראש.

 5.      חיסיון מידע:

5.1 כל אינפורמציה שניתנת ע"י הפונה לצוות בית הספר היא  חסויה ואינה נמסרת לכל גוף או אדם אלא על סמך בקשת הפונה.

5.2 כל המידע הניתן במסגרת ביה"ס הוא קניין הקמפוס והשימוש בו ע"י הסטודנט הוא אישי בלבד וחל איסור על שימוש/העברת המידע החוצה.

 6.      סיוע כלכלי:

בקשות לסיוע בשכר לימוד, מוגשות באמצעות טופס אותו ניתן לקבל במינהל הסטודנטים. הזכאות למלגה, המתבטאת בהנחה בשכר לימוד, נקבעת ע"פ מספר אמות מידה כגון:  המצב     הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו, היקף עבודתו, מצבו הלימודי, הישגיו בלימודים ותכנית לימודיו.

7.      סיוע ללקויי למידה:

א.      סטודנטים בעלי לקות למידה ו/או צורך בהתאמות בלימודים ובבחינות, מוזמנים לפנות למינהל הסטודנטים  על מנת לברר את האפשרויות העומדות לרשותם.

ב.       סטודנטים המבקשים התאמות בתנאי בחינות בגין לקות למידה (כגון דיסלקציה או דיסגרפיה) יגישו אבחון ליקויי למידה חיצוני, המוכר ע"י מוסדות בית הספר.

ג.        סטודנט הזכאי להארכת זמן  בבחינה, זכאותו תופיע בטופס משתתפי הבחינה. באחריות הסטודנט לוודא שזכאותו רשומה, בתחילת המבחן.

8.      ולת"מ:

      סטודנט המבקש לדחות או לבטל שמ"פ יגיש בקשה לולת"מ מיד עם קבלת צו הקריאה ולא            יאוחר מ- 40 יום לפני מועד היציאה למילואים ע"פ פקודת מטכ"ל. את אישור הלימודים ניתן לקבל במינהל הסטודנטים. סטודנט המעוניין לערער על החלטת ולת"מ           רשאי להגיש ערעור, בחתימת מנהל בית הספר, מיד עם קבלת התשובה, לא יאחר מ-14 יום           לפני מועד השרות ("מועד"- נחשב התאריך המקורי שעל גבי הצו, גם אם נתקבלה החלטה לקיצור השירות).

סטודנט שיוצא לשמ"פ, ליותר מ-14 יום ברצף, זכאי לסיוע ביה"ס בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד.

 

9.      החלפת/הוספת מגמה:

      שינוי בתכנית הלימודים אפשרי לאחר שיחה אישית עם ראש מנהל סטודנטים ובהמלצת המורה.      הנושא ישקל בהתאם לשלב הלימודי בו הסטודנט נמצא.

 

10. שינויי מערכת שעות:

מערכת שעות: בעת ההרשמה למסלול הלימודים, תודפס לסטודנט מערכת השעות שנקבעה לו. על הסטודנט לאשר בחתימתו ע"ג המערכת את נכונות פרטי השיבוץ והסכמתו לשיבוצים.

בשבועיים הראשונים ללימודים זכאי כל סטודנט לבצע שינויים במערכת השעות לה שובץ, ובתנאי שעדיין ישנם מקומות פנויים בכיתות אליהן מעוניין לעבור. שינויי מערכת לאחר   שבועיים מתחילת הלימודים לא יאושרו.

 

11. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה:

א.      כל סטודנט חייב להיות נוכח בלפחות 80% מהשיעורים בכל קורס, הנוכחות מהווה מטלה לימודית והנה חלק מהציון הסופי בכל קורס. סטודנט הנעדר משיעור חייב באישור על סיבת היעדרותו.

ב.       איחורים: כל סטודנט שיאחר לשיעור מעל 5 פעמים דינו כסטודנט שלא עמד בדרישות הנוכחות.

ג.        סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנוכחות לא יהיה זכאי לגשת למבחן בקורס זה וייאלץ לחזור על הקורס בשנית, בתשלום 50% משכה"ל המלא לקורס זה.

 

12. קורסי התפתחות אישית

תלמידי ביה"ס זכאים לקורס התפתחות אישית סמסטריאלי בכל שנת לימודים. קורס זה הנו חובה לכלל תלמידי ביה"ס. סטודנט שיבקש להשתתף בקורס נוסף יכול לעשות כן ע"ב מקום פנוי וללא תשלום.

 

13. התנהגות בכיתות הלימוד:

א.    האכילה אסורה בחדרי הלימוד, בזמן השיעורים.

ב.    קמפוס ברושים הנו מתחם ללא עישון בכל שטח הקמפוס.

 

14. בחינות:

בבחינות יורשו להשתתף רק סטודנטים שעמדו בדרישות הלימודיות של הקורס, ושילמו את שכר הלימוד בהתאם להתחייבותם.

      מועדי הבחינות- מתפרסמים על לוחות המודעות מראש ובמסגרת פרוט הקורסים השונים.

פרסום תוצאות הבחינה יבוצע תוך שבועיים מיום הבחינה. התוצאות תפורסמנה על גבי לוח המודעות, לפי מספרי תעודות זהות. בחינות שאינן בשיטת "המבחן האמריקאי" יפורסמו עד 3 שבועות ממועד הבחינה ע"ג לוחות המודעות ובאתר האינטרנט (בהתאם לסוג המבחן).

      ניתן לעיין בטופס הבחינה במזכירות האקדמית עד שבועיים מיום פרסום התוצאות.

      ערעורים ניתן להגיש בכתב למזכירות האקדמית, עד שבועיים מיום פרסום התוצאות.

      הבחינה תתחיל ותסתיים בשעה שנקבעה.

      הופעה לבחינה דינה כביצוע הבחינה.

הוראות לנבחן

1.      סטודנט שעמד בדרישות הקורס (כולל דרישות אקדמיות, תשלום שכה"ל וכו') זכאי לגשת לבחינה.

2.      על הנבחן להבחן רק בחדר בו הינו רשום.

3.      יש להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה.

4.      הנבחנים לא יורשו לצאת מחדר הבחינה, אלא עם קבלת אישור מהמשגיח.

5.      עם היכנסו לחדר, על הנבחן, להניח את חפציו בכניסה, להצטייד רק בחומר המותר לשימוש בבחינה, להתיישב במקום שייקבע ע"י המשגיח ולהימנע מדיבורים.

                        חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה ובסמוך לו משך כל הבחינה, חומר הקשור לבחינה       עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה אלא אם הותר הדבר ע"י מורה הקורס. טלפונים סלולאריים,       מחשבים ניידים, מחשבי כף יד וכדומה יישארו מכובים בתיק הנבחן ולא בהישג יד.

 

6.      נבחן שנכנס לחדר הבחינה, קיבל את הטופס והחליט שלא לכתוב אותה, ציונו בבחינה יהיה "0" והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה.

7.      נבחן לא יכנס לחדר לאחר סגירת הדלתות, אלא במקרים מיוחדים ובהיתר מיוחד של המזכירות האקדמית.

8.      יש להישמע להוראות המשגיח.

9.      אין לצאת מחדר הבחינה במהלך החצי שעה הראשונה והאחרונה מזמן הבחינה.

10. בתום הבחינה יחזיר הנבחן את מחברות הבחינה ביחד עם טופס השאלות ודפי הטיוטה באם עשה בהם שימוש.

11. נבחן שינהג בניגוד לכללים הנ"ל ולהוראות נוהל סדרי בחינות, צפוי להפסקת בחינתו ע"י המשגיח ו/או להעמדה לדין משמעתי.

 

מועד ב': לבחינות במועד ב' יוכל לגשת: סטודנט שנעדר ממועד א', סטודנט שנכשל במועד א' וסטודנט המעוניין לשפר ציון (במקרה זה הציון האחרון הוא הקובע).

על כל סטודנט שבכוונתו לגשת לבחינה במועד ב' מכל אחת מהסיבות דלעיל, להודיע לרכזת לימודים על כוונתו ולהירשם כמי שמבקש להבחן במועד ב', עד 24 שעות לפני מועד הבחינה.

סטודנט המוותר מסיבה לא מאושרת על מועד א' ונכשל במועד ב', נכשל בקורס ועליו לחזור על קורס זה.

סטודנט אשר ייכשל ב-2 המועדים, או ייגש רק למועד אחד וייכשל בו, או לא ייגש כלל- דינו כדין סטודנט שנכשל בקורס כולו וייאלץ לחזור עליו, בתשלום מלא.

מועד מיוחד:

סטודנט שלא ייגש לאחד המועדים בגין שרות מילואים או מחלה זכאי למועד מיוחד. זכאות זו תהיה באשור המינהל הסטודנטיםולאחר הצגת המסמכים הנדרשים בלבד. במידה וסטודנט אשר אינו עומד בקריטריונים שלעיל יבקש לגשת למועד מיוחד המתקיים, יהיה רשאי, באישור חריג של ראש מנהל סטודנטים. מועד מיוחד באישור חריג כרוך בתשלום.  

 

15. נוהל הגשת עבודות:

1.      עבודה עצמית: כל עבודה המוגשת ע"י הסטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלב משלבי הכנתה. לאחר הגשת העבודה רשאי המורה לזמן את המגיש כדי לבחון את ידיעותיו ולאמת כי העבודה הנה פרי עבודתו העצמית של הסטודנט. נוכח המורה, כי העבודה אינה פרי עבודתו העצמית של הסטודנט, יפסול את העבודה ויפנה תלונת משמעת כנגד הסטודנט.

2.      הסטודנט לא יגיש את אותה עבודה, ביותר מקורס אחד במהלך לימודיו בבית הספר.

3.      על הסטודנט להשאיר בידיו העתק של העבודה שהגיש.

4.      מועד ההגשה: יש להגיש את עבודות הקורס ויתר המטלות שנקבעו עד למועד שהוגדר. במקרה של איחור בהגשה שלא אושר מראש ע"י ראש מנהל סטודנטים, יחויב הסטודנט בתשלום בסך 250 ₪ (או כפי שיתעדכן מעת לעת). במקרה של איחור בהגשה אשר יעלה על 45 יום מהמועד שנקבע, יחוייב הסטודנט לחזור על הקורס.

5.      העבודה תהא על סמך ההנחיות לכתיבתה כפי שיפורסמו ע"י מנחי הקורס.

6.      איחור בהגשת עבודה יעשה באישור מנהל סטודנטים.

16. מעקב:

ייערך מעקב אישי אחר התקדמות והתפתחות כל סטודנט. המעקב יכלול נוכחות בשיעורים, ביצוע מטלות, בחנים, מבחנים, עבודה אישית, חוות דעת מורים והשתתפות בקורס. בסוף כל שנה נערכים סיכום והערכה של הסטודנט ע"י המרצים בקורסים השונים. הציונים, ההערכות ומעקב הנוכחות נשמרים בתיק האישי ומרכיבים תמונת מדד עדכנית על מצבו, הישגיו והתקדמותו של הסטודנט.      האינפורמציה בתיק האישי חסויה, ועומדת לשימוש ההנהלה וצוות ההוראה בלבד.

      סטודנט שהישגיו יהיו נמוכים- יובא תיקו לדיון בפני הועדה האקדמית בבית הספר שתדון    בהמשך דרכו בלימודים.  

 

17. ציונים:

א.      באחריות הסטודנט לבדוק בעצמו מהו הציון שקיבל בכל מבחן. הציונים יפורסמו על לוח הציונים ציונים סופיים יפורסמו גם באתר האינטרנט.

ב.       ציון המעבר נקבע על יסוד מרכיבים שונים כגון- מבחנים שבועיים, מבחני ביניים, הגשת תרגילים, בחינות עיוניות, בחינות מעשיות ונוכחות.

ג.        ציון עובר במבחנים מפורט בדף מטלות הקורס.

 

18. חזרה על קורס/שנת לימודים:

            סטודנט שמסיבות אקדמיות ואחרות לא עמד בחובותיו יחזור על הקורס ובמידת הצורך על שנת       הלימודים, בתשלום שכר לימוד מלא. חזרה על קורס או שנת לימודים תתבצע עפ"י החלטת          הוועדה הפדגוגית.

 

19. הפסקת לימודים:

            בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט שחרג מהתקנון או מכל סיבה    שהיא.

 

20. דמי רישום: החזר בגין דמי רישום יתאפשר תוך 14 יום בלבד ממועד התשלום ובתנאי שטרם עבר מבחן התאמה. לאחר פרק זמן זה, לא יינתן החזר מכל סיבה שהיא.

21. הפסקת לימודים/חידוש לימודים: החזר התשלום בסעיפים שלהלן מתייחס לשכר הלימוד.

א.        הפסקת לימודים: סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק את לימודיו בביה"ס, יפנה למינהל הסטודנטים בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר ע"י הסטודנט באחת משתי הדרכים- או בדואר רשום או במסירה אישית.

ב.         בטול לימודים:

1.    בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשע"א, 2010, באם בקשת הביטול תתקבל בתוך 14 יום מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה עד 7 ימי עסקים מתחילת הקורס, יחוייב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס.

.  

2.    במקרה של ביטול לימודים לאחר 14 יום ועד לחודש לפני תחילת הלימודים- יוחזר שכה"ל, באם שולם, בניכוי של 10%.  במקרה של ביטול בתקופה של חודש לפני תחילת הלימודים ועד תחילתם- יוחזר שכר הלימוד, באם שולם, בניכוי של 25%.

3.    במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 30 יום מתאריך פתיחת שנה"ל: יוחזרו 50% משכה"ל.

4.    במקרה של ביטול לימודים לאחר 30 יום ממועד תחילתם - לא יוחזר שכר הלימוד, גם אם התלמיד לא השתתף בקורס בפועל. מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב במינהל הסטודנטים.

ג.          דחיית המשך לימודים:

       סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין "להקפיא" את לימודיו בבית הספר, יפנה למינהל הסטודנטים בכתב.

סטודנט שהחליט על הקפאת לימודיו בקורס/מסלול עד:

1.1 עד 3 שבועות מתחילת לימודיו- תישמר לסטודנט זכאותו האקדמית בקורס עד לתקופה של שנה אחת. מעבר לתקופה זו, לא תתאפשר "הקפאה".

1.2 לאחר תחילת סמסטר ב' של קורס שנתי- ה"הקפאה" תתאפשר בתנאי שהבקשה הוגשה תוך שלושה שבועות מפתיחת סמסטר ב'. סמסטר א' יוכר לו במידה ונבחן ועמד בכל המטלות של סמסטר זה.

  1. במידה ותאושר הבקשה בית הספר שומר לעצמו את הזכות לבחון את ידיעותיו של כל סטודנט המבקש לחדש את לימודיו.


סטודנט אשר הקפיא מסלול אחד מתוך שניים להם זכאי, יחושב לו הסכום המלא עבור המסלול אותו בחר ללמוד ובהקפאה יחושב הסכום של המסלול הנוסף- תוך קיזוז הנחת כפל מגמה,  הנחות נוספות באם ניתנו וכן קיזוז עבור השיעורים בהם נכח עד להקפאה.
סכום זה יישמר לזכותו לתקופה של עד שנה ובאם יחזור ללמוד את אותו מסלול/קורס – ישלם רק 12.5% מהעלות השנתית של המסלול. בכל מסלול/קורס אחר יחויב ב- 25%.

 

 22. ספרייה:

            הספרייה משרתת את כלל הסטודנטים הלומדים בבית הספר בכל המגמות ובכל שנות הלימודים       ואת חברי הסגל והעובדים.

לרשות הסטודנטים קיימות עמדות מחשב לחיפוש ביבליוגראפי וחיפוש מאמרים מקצועיים  כמו כן מותקנת בו תוכנה ברפואה סינית-  Taomedic לעיונכם.

            תקנון הספרייה:  

            הספרים הם יקרי ערך ונמצאים בספרייה למענך- אנא שמור עליהם

1.      הספרייה הנה ספריית עיון בלבד, לא ניתן להשאיל ספרים.

2.      אין להכניס מזון ומשקאות לספרייה.

3.      אין לעשן בשטח הספרייה.

4.      יש לכבות טלפונים סלולאריים טרם כניסה לספרייה.

5.      יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם.

6.       תיקי הסטודנט יונחו בכניסה לספרייה בפינה המיועדת לכך.

7.      יש לשמור על השקט בשטח הספרייה.

8.      הגלישה באינטרנט הנה למטרות לימודיות בלבד ולא למטרות אישיות (e-mail, הדפסות וכו').

9.      סטודנט המעוניין להדפיס חומר שמצא מהאינטרנט מוזמן להעלותו על דיסקט ולהדפיסו באופן עצמאי.

10. צילום ספרים וחומר לימודי אחר מותנה בהשארת תעודה מתאימה.

 

23. מעורבות חברתית:

            הסטודנטים בבית הספר תורמים לקהילה על ידי מתן טיפולים ברפואה משלימה, דרך בית הספר      במוסדות שונים ובהתנדבות. ההתנדבות הנה חלק מתכנית הלימודים.

 

24. ביטוח אחריות מקצועית:

            תעודות הסמכה של בית הספר, הניתנות לבוגרי תכניות הלימוד המקצועיות, מוכרות ע"י חברות       הביטוח לצורך פוליסת אחריות מקצועית.

חל איסור מוחלט על תלמידי ביה"ס לטפל שלא במסגרת הלימודים,לפני קבלת תעודת הסמכה.- מופיע בתקנון המקוצר ולא בתקנון המלא.

  

תקנון משמעת

 

1. הגדרות:

א.      "בית הספר"- בית הספר לרפואה משלימה במועדון הספורט באוניברסיטת תל-אביב, לרבות גופים או מוסדות הנמצאים בשליטתו או בפיקוחו או מסונפים אליו.

ב.       "מורה" או "אסיסטנט"- כל מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או תרגול בכל המסלולים.

ג.        "עובד"- כל מי שמועסק ע"י בית הספר או בשירותו ואיננו מורה.

ד.       "עבירת משמעת"- עבירה על כללי המשמעת שייקבעו ע"י הנהלת בית הספר ויפורסמו מעת לעת בדרך המקובלת, לרבות ניסיון שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור.

ה.      "הממונה על המשמעת"-  מנהל בית הספר ובאי כוחו.

 

2. כללי משמעת:

סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

א.      לשמור על כבוד בית הספר ועל כבוד עובדיו האקדמיים, עובדיו המנהליים, מוריו, תלמידיו ואורחיו: להימנע מפגיעה בשלומם, בגופם וברכושם ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד בית הספר לרפואה משלימה וההולמת את עקרונות החוק והמוסר הציבורי.

ב.       למלא בנאמנות את כל החובות מבחינת הלימודים, המשמעת וכדומה, כפי שהם חלים על הסטודנטים לפי תקנון בית הספר ונהליו.

ג.        לציית להוראות רשויות בית הספר, עובדיו האקדמיים ועובדיו המנהליים, הניתנות עקב ובקשר למילוי תפקידם.

ד.       לשמור על רכוש בית הספר ועל הניקיון והסדר בתחומו.

 

3. עבירות משמעת:

עבירת משמעת היא אחת העבירות שנעברה ע"י התלמיד ומפורטת להלן:

א.      התנהגות הפוגעת בכבוד בית הספר, ברכושו או בפעילותיו.

ב.       הפרעה להוראה, מחקר או עבודת בית הספר, או הפרעה אחרת לכל פעילות שאושרה ע"י רשויות בית הספר וכן סיוע לכל הפרעה כזו.

ג.        התנהגות שאינה הולמת סטודנט, בין בהימצאו בין כתלי בית הספר ובין ויימצא בכל מקום אחר בתוקף היותו תלמיד, כגון- פעילויות המיועדות להכשרת עובדים אקדמיים או תלמידים, תכניות להכשרות מעשיות, סיורים לימודיים, פעילות ציבורית, מחויבות חברתית וכדומה.

ד.       התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של העובדים האקדמיים, המנהליים, תלמידים  או אורחים של בית הספר. לצורך סעיף זה תיחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי בית הספר, מורים ותלמידים כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד בית הספר או מעמד של תלמיד.

ה.      הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודת גמר או עבודה אחרת, המוטלת על הסטודנט בתוקף לימודיו, כולל סיוע לאחר לעשיית מעשה זה.

ו.        מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לרשויות בית הספר, מוריו או עובדיו או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות בבית הספר או בקשר לימודים בו.

ז.        אי ציות להוראות של רשויות בית הספר ובכלל זה לעובדיו האקדמיים ועובדיו המנהליים, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהם, כולל אי ציות להוראות כאמור, גם אם ניתנו מחוץ לתחומי בית הספר.

ח.      פגיעה ברכוש ספריית בית הספר ובכלל זה גניבת ספרים, תדפיסים, חומר אודיו-ויזואלי או כל חומר אחר, הוצאתם ללא רשות, השחתתם, העלאת/פרסום חומר לימודי באינטרנט ללא אישור ההנהלה, הפרת תקנון או נהלי הספרייה וכל עבירה אחרת הקשורה לשימוש בשרותי הספרייה.

ט.       הפרת התקנה האוסרת עישון בתחומי בית הספר, פרט למקומות המסומנים המיועדים לכך, מחוץ לכותלי הבניינים בלבד.

י.        אי הופעה בפני רשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהם.

יא.    מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהם.

יב.     אי מילוי חלקי או מלא של החלטה שניתנת ע"י רשויות המשמעת.

יג.      התנהגות הנוגדת את החוק או עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה קלון.

יד.     התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה בתחומי בית הספר.       

טו.    שימוש ברכוש בית הספר לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך. פריצה או השגת גבול לבית הספר או לרכושו.

 

4. העונשין:

סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מהעונשים הבאים:

א.      אזהרה.

         נזיפה.

         נזיפה חמורה.

ב.       פסילת הסטודנט מקבלת פרס לימודים, הנחה בשכ"ל, הלוואה או מלגה.

ג.        פסילת בחינה בה נבחן הסטודנט.

ד.       פסילת עבודת בית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

ה.      איסור לגשת לבחינה או בחינות במועד או מועדים מסוימים.

ו.        עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט למשך התקופה שתיקבע.

ז.        מניעת שימוש במתקני בית הספר, כולל הספרייה, לתקופה שתיקבע.

ח.      ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה.

ט.      הרחקה מבית הספר לתקופה מוגדרת.

י.        הרחקה מבית הספר לצמיתות.

יא.    ביטול זכויות או הכרה בהישגים לימודיים, שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.

יב.     עונש על תנאי: התנאי הוא שהסטודנט לא יעבור עבירה או עבירות מסוימות בתקופה מוגדרת, שלא תפחת מסמסטר ולא תעלה על 3 שנים.

 

5. שמירת זכויות:

א.  סמכותן של רשויות השיפוט (להלן) לדון ולפסוק בעבירות משמעת, אינה שוללת    סמכותם של מורה או עובד לתת הוראות או לנקוט בצעדים- שבגדר סמכותם- לשם        מניעת הפרעות מצד סטודנט למהלך התקין של הלימודים, בחינות או כל פעילות אחרת             במסלול הלימודים.

 

ב.    אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכותו של מורה, או עובד, הנובעת מהוראות אחרות של תקנוני המסלול הלימודי, או מכוח נוהג, לרבות סמכויות מורה או עובד המסלול הלימודי לעכב מתן ציון, לפסול עבודה, לדחות בדיקת בחינה או עבודה או להוציא סטודנט מכיתה במקרה של הפרעה.

 

     ג. הסמכות לקיים הלכים משמעתיים לפי תקנון זה, אינה נשללת ע"י האפשרות של קיום        הליכים בביהמ"ש, נגד הסטודנט הנתבע, או ע"י קיום הליכים כאלה, או ע"י פס"ד      
    כלשהו בהליכים אלה.

 

6. רשויות השיפוט:

רשויות השיפוט הנן: יש לקבוע את ועדת המשמעת כרשות השיפוט וזכות ערעור בפני מנהל  ביה"ס או מנהל המועדון.

א.        ועדת משמעת

ב.         ערעורים על קביעת ועדת המשמעת

 

כל בעיית משמעת תובא בפני מנהל בית הספר שבסמכותו להחליט באם לכנס את אחת מרשויות השיפוט או לדון בתלונה כדן יחיד. בסמכותו של מנהל בית הספר להאציל סמכות זו לאחר, ע"פ שיקול דעתו.

 

7. פרסום:

הממונה על המשמעת או  ועדת המשמעת רשאים להחליט על פרסום פסק דין שניתן על ידם, על לוח המודעות של בית הספר, תוך ציון שמו של מפר התקנון או בעילום שם.

סדרי בטחון:

א.    חפצים חשודים:

            חפץ עזוב ללא בעלים הוא בבחינת חפץ חשוד, עם גילוי חפץ נטוש יש להרחיק אנשים         מסביבתו ולהזעיק מיד את כוחות הביטחון. יש לנסות לאתר את בעל החפץ בסביבה       הקרובה.

ב.    שמירה על רכוש אישי:

            אין להשאיר תיקים או מסמכים ללא השגחה. יש לדווח למזכירות על כל מקרה של גניבה    או אובדן רכוש בתחום בית הספר. בית הספר לא יהיה אחראי על אובדן, גניבה או נזק    לרכוש האישי.

ג.     אבדות שנמצאו בתחום בית הספר:

המוצא אבדה ואינו מאתר את בעליה, ימסור אותה לאב הבית- האחראי על התחזוקה,          ובהעדרו- למזכירות האקדמית.

 

8.           הטרדות מינית והתנכלות:  בהתאם להגדרות החוק למניעת הטרדות מיניות (1998), להלן המקרים המוגדרים כהטרדה מינית :

(1) סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)  מעשים מגונים

(3)  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות  האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד  
           כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(6)  הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

התנכלות: פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

סטודנט/ית אשר רואים עצמם קורבן להטרדה מינית ו/או התנכלות על רקע זה, מתבקשים לפנות לראש מנהל סטודנטים המשמשת כנציבת הפניות בנושא.
כל פנייה תיבדק ותועבר לידיעת מנהל הקמפוס אשר יחליט על המשך הטיפול באירוע במסגרת רשויות השיפוט שנקבעו בתקנון זה.